Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
 
Pływalnia
 
Aktualności

REGULAMIN PŁYWALNI

1.      Pływalnia jest obiektem Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach.

2.      Pływalnia jest czynna codziennie: poniedziałek -piątek 7.50-21.10; sobota 8.40- 14.30; niedziela 9.30-13.40  i 16.10-19.30. Jednostka korzystania z pływalni trwa 50 minut (w tym 45 minut efektywnego pływania).

3.      Pracownikom przysługuje tzw. prawo gospodarza obiektu. Osoby znajdujące się na terenie pływalni są  obowiązane  podporządkować się instrukcjom i poleceniom ratowników  pełniących dyżur oraz innych pracowników pływalni.

4.      Ratownikiem jest osoba nosząca strój z napisem RATOWNIK.

5.      Dzieci do lat 10 mogą korzystać z pływalni pod opieką osoby pełnoletniej.

6.      Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu  oraz osobom

z chorobami stwarzającymi niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia.

7.      Zajęcia na pływalni odbywają się  wg ustalonego rozkładu zajęć, który znajduje się w holu przed pływalnią.

8.      Grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 osób dorosłych na jedną osobę prowadzącą zajęcia. Pojemność  pływalni na pływanie rekreacyjne wynosi 40 osób.

9.      Ilość osób kąpiących się musi być zgodna ze stanem wpisanym przez instruktora, ratownika do raportu prowadzonego przez ratownika.

10.  Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni mogą się odbywać tylko w obecności ratownika.

11.  Na terenie pływalni obowiązuje strój kąpielowy oraz czepek.

12.  Na obszarze wokół niecki(chodniki otaczające nieckę pływalni) mogą przebywać tylko pracownicy pływalni  oraz osoby, które wcześniej termin prowadzenia zajęć ustaliły z kierownictwem pływalni.

13.   Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i  obowiązkowo zmienionym obuwiu.

14.  Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie się pod natryskiem.

15.   Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą jednocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.

16.   Prowadzący zajęcia obowiązany  jest  wejść razem z grupą na nieckę pływalni.

17.   Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzji prowadzącego zajęcia lub ratownika.

18.  Osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

a) Zapoznania się z regulaminem korzystania z pływalni.

b) Stosowania się do znaków informacyjnych, zakazu i nakazu umieszczonych na pływalni.

c) Stosowania się do poleceń  i  sygnałów dźwiękowych ratowników oraz pracowników pływalni.

d)      Bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników pływalni o zaistniałym wypadku oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ  na bezpieczeństwo własne i innych osób.

19.   Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności: wchodzić i skakać do wody bez zezwolenia; biegać po chodnikach otaczających basen; palić papierosów; spożywać napojów alkoholowych oraz jeść na terenie basenu; żuć gumy; niszczyć urządzenia i sprzęt pływalni lub zaśmiecać jej teren; hałasować;  wprowadzać psy i inne zwierzęta.

20.  Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach niecki basenu podane są  na ścianach  niecki basenu lub w jej pobliżu.

21.  W czasie zawodów organizator zobowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo pływających.

22.   Grupy i osoby posiadające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swych uprawnień innym osobom.

23.   Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.

24.  Osoby lub grupy korzystające z pływalni zobowiązane są złożyć w odpowiednich miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy.

25.  Na terenie pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa( gwizdek ratowniczy):

a)      Seria krótkich sygnałów – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników  lub administracji obiektu.

b)      Długi sygnał dźwiękowy (może to być również sygnał elektryczny) – zakończenie zajęć i natychmiastowe wyjście z wody.

c)      Krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratowników i personelu pływalni. 

26.  Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach  powinny  niezwłocznie opuścić szatnię .

27.  Za stan bezpieczeństwa korzystających z pływalni całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia lub opiekun.

28.   Za przedmioty pozostawione na pływalni kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.

29.   Całkowitą odpowiedzialność materialną za uszkodzenia sprzętu lub urządzeń wynikające z winy korzystających z pływalni pokrywa instytucja lub osoba wyrządzająca szkodę.

30.   Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni niezależnie od ewentualnego skierowania na drogę postępowania sądowego o wykroczenie.

31.  Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni lub dyżurnemu ratownikowi.

32.  O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo pływalni.

33.  Pływalnia nie ponosi  odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

 

TELEFONY ALARMOWE

POLICJA                       -                997

STRAŻ POŻARNA      -                 998

POGOTOWIE               -                 999